รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2556

ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า การดำเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ กำหนดให้คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่คุรุสภากำหนด เพื่อรับรางวัล ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ผลการพิจารณามีผลงานวัตกรรมของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพจำนวน ๓ ผลงาน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดังนี้

๑. การอ่าน การคิด สะท้อนชีวิตเด็กดีมีความรู้ โรงเรียนอนุบาลตาก
๒. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยสื่อนวัตกรรมอาเซียนศึกษา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
๓. หนังสือนิทานคำคล้องจองของนักเรียนปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย

ทั้งนี้ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดสรรระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามรายชื่อที่ประกาศ จะส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสา เพื่อรับการประเมินผลงานนวัตกรรมระดับประเทศต่อไป

โฆษณา

สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 18 ราย

นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะเรียกบรรจุครูตำแหน่งครูผู้ช่วย จากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 18 ราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวภัทรพร การะแบก นางสาวสาธิยา ลำดับ และ นายเอกภักดิ์ ยินดีผล
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวนิภาพร บุษบง
กลุ่มวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 12 ราย ได้แก่ นางสาวนิตยา ทองจิตติ นางธมลวรรณ ตะคุณนะ นางสาวสุรินธร ตาสี นางสาวรัชนีกร ใจยา นางวารินทร์ คำตา นางสาวจิตราภรณ์ เทพพรมวงค์ นายอมร ชื่นบางบ้า นางสาวจิดาภา ทองโตนด นางสาวยุพิน เย็นจุรีย์ นางสุนิภา คำภิระแปง นางมุกข์ดา ทานันท์ และ นางสาวปรียาภรณ์ สะสม
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางกัลยา โอดเฮิง และ นางณัฐณิชา ยิ้มแย้ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำเอกสาร หลักฐาน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว อาคารทักษิเณ ชั้น 3 สพป.ตากเขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าได้สละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

สพป.ตากเขต 1 ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖

นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เหมาะสมได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ดังนี้
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑. นางรุ่งนภา จินดาสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต ๑
๒. นางภาวินี มงคล ครูโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต ๑
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต ๓๘
ประเภทผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ สพป.ตาก เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

นักเรียน สพป.ตากเขต 1 คว้ารางวัล 10 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งสพป.ตากเขต 1ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 20 กิจกรรม นั้น
บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ปรากฏว่านักเรียนสังกัด สพป.ตากเขต 1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง10 เหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน 5 เหรียญเงิน ระดับเหรียญทองแดง 1 เหรียญทองแดง ได้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 รายการ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ รองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 3 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
ร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
3. การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลตาก
4. การอ่าน ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลตาก
5. ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านป่ายางตะวันตก
6. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
7. รางวัลชนะเลิศ จะเข้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลตาก
8. การแข่งแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ร.ร.น้ำดิบพิทยาคม
9. การแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4.ป.6 ร.ร.ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
10. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รางวัลระดับเหรียญเงิน 5 รายการ ได้แก่
1.ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
2.ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.หมู่บ้านตัวอย่าง
3.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านน้ำด้วน
4.ระนาดเอก ม.1-ม.3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
5. ชนะเลิศ การแข่งขันภาษาต่างประเทศ Multi Skill Competition ม.1-ม.3
ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 1 รายการได้แก่ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
รางวัลระดับเข้าร่วม 4 รายการ ได้แก่
1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านหนองปลาไหล
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคำคม ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านดงลาน
3.ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
4.รองชนะเสิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ขอแสดงความยินดีกับคณะ ครูนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล มาด้วยความรู้ความสามารถ อย่างภาคภูมิใจ ทุ่มเทและ เสียสละในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

นักเรียน สพป. ตากเขต ๑ ได้รับรางวัล ๘๒ เหรียญทอง ๖๔ เหรียญเงิน ๓๔ เหรียญทองแดงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากลาง สมโภชเชียงใหม่ ๗00 ปี จังหวัดเชียงใหม่นั้น ในครั้งนี้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน ๑๙๔ รายการ
บัดนี้ได้สิ้นสุดการแข่งขันแล้ว ปรากฏว่านักเรียนสังกัด สพป.ตากเขต ๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ๘๒ เหรียญ รางวัลระดับเหรียญเงิน ๖๔ เหรียญ ระดับเหรียญทองแดง ๓๔ เหรียญ ได้เข้าร่วมแข่งขัน ๑๔ กิจกรรม และมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศที่เมืองทองธานีต่อไป จำนวน ๒0 รายการ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
เดี่ยวระนาดเอก ม.๑-๓ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๑-๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
Multi Skil Competition ม.๑-๓ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-๖ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การเล่านิทาน เด็กพิการเรียนร่วม (บกพร่องทางร่างกาย) โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การอ่าน ป.๔ – ๖ โรงเรียนอนุบาลตาก
ฆ้องวงใหญ่ ม.๑-๓ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
ขลุ่ยเพียงออ ป.๑-๖ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.๑-๖ ชาย โรงเรียนบ้านน้ำด้วน
ขับร้องเพลงสากล ม.๑-๓ หญิง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างgiugiupo
A Math ป.๑-๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
จักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖ โรงเรียนอนุบาลตาก
เดี่ยวจะเข้ ป.๑-๖ โรงเรียนอนุบาลตาก
การแปรรูปอาหาร ม.๑-๓ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
การทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น) – หวาน(ขนมไทย) ป.๔-๖ โรงเรียนขุนห้วยตาก พัฒนาศึกษา
ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.๑-๓ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คำคม ม.๑-๓ โรงเรียนบ้านดงลาน
Spelling Bee ม.๑-๓ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

สพป.ตาก เขต 1 ได้รับแท็บเล็ตล็อตแรก 1,296 เครื่อง

สพป.ตาก เขต 1 ได้รับแท็บเล็ตล็อตแรกตามโครงการ One Tablet Per Child ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 1,296 เครื่อง
…..นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ได้รับแท็บเล็ตล็อตแรก จำนวน 1,296 เครื่อง โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ได้รับจำนวน 992 เครื่อง และโรงเรียนในสังกัดเอกชนได้รับ จำนวน 304 เครื่อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับคือ 47% โดยภาพรวมทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จะได้รับเครื่องแท็บเล็ตทั้งหมด 2,772 เครื่อง ยังคงค้างอีกจำนวน 1,446 เครื่อง
สำหรับการจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม, ประธานกลุ่มโรงเรียน, ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยมีนายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดเบื้องต้นก่อน 992 เครื่อง ซึ่งจัดสรรให้โรงเรียนทุกอำเภอ ทุกกลุ่มโรงเรียน ทั้งนี้ประธานกลุ่มโรงเรียนได้เป็นผู้พิจารณาให้กับโรงเรียนในกลุ่มของตัวเอง คาดว่าในเร็ว ๆ นี้ ทาง สพฐ.จะจัดสรรให้ครบทุกโรงเรียนต่อไป
…..นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีกำหนดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแท็บเล็ตให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
วันที่ 25 ตุลาคม 2555 จัดอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.ตาก เขต 1จำนวน 80 คน และวิทยากรผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ต จำนวน 15 คน
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 จัดอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 111 คน วันที่ 29 ตุลาคม 2555 จัดอบรมให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านตาก, อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า จำนวน 81 คน
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 จัดอบรมให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองตาก จำนวน 51 คน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน, ครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ครูและผู้บริหารสังกัดเทศบาล จำนวน 32 คน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นทั้ง 4 วัน จำนวน 370 คน

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ประกาศผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

      นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดำเนินการสรรหาครูภาษาไทย ที่มีผลงานดีเด่น โดยคัดเลือกครูในสังกัดภาครัฐ เขตพื้นที่ละ ๓ คน และสังกัดภาคเอกชนในจังหวัด ๑ คน รวมเสนอเขตละไม่เกิน ๔ คน เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้คณะอนุกรรมการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เป็นผู้ประเมินคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน ๕๐ คน เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น
      บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ได้พิจารณาการสรรหา ครูภาษาไทยดีเด่นฯ เรียบร้อยแล้ว มีครูภาษาไทยได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ได้แก่
๑. นางมยุรี สิทธิกัน ครูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต ๑
๒. นางสาวพิมพ์ใจ ปันพรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สพป.ตาก เขต ๑
๓. นางสาวอุทัยวรรณ ภู่คง ครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต ๓๘
๔. นางสีมัย ชุมดวง ครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เอกชน
      คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน