นักเรียน สพป.ตากเขต 1 คว้า 99 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ได้เข้าแข่งขันระดับประเทศ 18 รายการ

นักเรียน สพป.ตากเขต 1 คว้า 99 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง
DSC_0340งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ได้เข้าแข่งขันระดับประเทศ 18 รายการ
นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 215 รายการ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 เพื่อ คัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว ปรากฏว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ได้รับเหรียญทอง จำนวน 99 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 56 รายการ เหรียญทองแดง จำนวน 24 รายการ และได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 รายการ รวมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 196 รายการ โดยในที่นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รายการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รายการ รวม 18 รายการซึ่งจะเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศอีกต่อไป
สำหรับรางวัล 18 รายการที่เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1 – ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
3.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1กิตติขจร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รายการ ได้แก่
1.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
2.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55
3.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้ายบ่อไม้หว้า
4.การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโสมง
5.การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1
6.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รายการ ได้แก่
1.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
2.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
3.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก
4.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสัก
5.การแข่งขันทำขนมช่อมวง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก
6.การแข่งขันทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
7.การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 กิตติขจร
8.การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
9.การแข่งขันการทำอาหารประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันและขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนที่ได้รางวัลดังกล่าวมาด้วยด้วยความรู้ความสามารถ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง

โฆษณา