รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2556

ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า การดำเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ กำหนดให้คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่คุรุสภากำหนด เพื่อรับรางวัล ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ผลการพิจารณามีผลงานวัตกรรมของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพจำนวน ๓ ผลงาน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดังนี้

๑. การอ่าน การคิด สะท้อนชีวิตเด็กดีมีความรู้ โรงเรียนอนุบาลตาก
๒. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยสื่อนวัตกรรมอาเซียนศึกษา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
๓. หนังสือนิทานคำคล้องจองของนักเรียนปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย

ทั้งนี้ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดสรรระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามรายชื่อที่ประกาศ จะส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสา เพื่อรับการประเมินผลงานนวัตกรรมระดับประเทศต่อไป

โฆษณา