สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 18 ราย

นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะเรียกบรรจุครูตำแหน่งครูผู้ช่วย จากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 18 ราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวภัทรพร การะแบก นางสาวสาธิยา ลำดับ และ นายเอกภักดิ์ ยินดีผล
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวนิภาพร บุษบง
กลุ่มวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 12 ราย ได้แก่ นางสาวนิตยา ทองจิตติ นางธมลวรรณ ตะคุณนะ นางสาวสุรินธร ตาสี นางสาวรัชนีกร ใจยา นางวารินทร์ คำตา นางสาวจิตราภรณ์ เทพพรมวงค์ นายอมร ชื่นบางบ้า นางสาวจิดาภา ทองโตนด นางสาวยุพิน เย็นจุรีย์ นางสุนิภา คำภิระแปง นางมุกข์ดา ทานันท์ และ นางสาวปรียาภรณ์ สะสม
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางกัลยา โอดเฮิง และ นางณัฐณิชา ยิ้มแย้ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำเอกสาร หลักฐาน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว อาคารทักษิเณ ชั้น 3 สพป.ตากเขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าได้สละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

โฆษณา

สพป.ตากเขต 1 ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖

นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เหมาะสมได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ดังนี้
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑. นางรุ่งนภา จินดาสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต ๑
๒. นางภาวินี มงคล ครูโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต ๑
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต ๓๘
ประเภทผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ สพป.ตาก เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน