สพป.ตาก เขต 1 ได้รับแท็บเล็ตล็อตแรก 1,296 เครื่อง

สพป.ตาก เขต 1 ได้รับแท็บเล็ตล็อตแรกตามโครงการ One Tablet Per Child ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 1,296 เครื่อง
…..นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ได้รับแท็บเล็ตล็อตแรก จำนวน 1,296 เครื่อง โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ได้รับจำนวน 992 เครื่อง และโรงเรียนในสังกัดเอกชนได้รับ จำนวน 304 เครื่อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับคือ 47% โดยภาพรวมทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนเทศบาล, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จะได้รับเครื่องแท็บเล็ตทั้งหมด 2,772 เครื่อง ยังคงค้างอีกจำนวน 1,446 เครื่อง
สำหรับการจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม, ประธานกลุ่มโรงเรียน, ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยมีนายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดเบื้องต้นก่อน 992 เครื่อง ซึ่งจัดสรรให้โรงเรียนทุกอำเภอ ทุกกลุ่มโรงเรียน ทั้งนี้ประธานกลุ่มโรงเรียนได้เป็นผู้พิจารณาให้กับโรงเรียนในกลุ่มของตัวเอง คาดว่าในเร็ว ๆ นี้ ทาง สพฐ.จะจัดสรรให้ครบทุกโรงเรียนต่อไป
…..นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีกำหนดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแท็บเล็ตให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
วันที่ 25 ตุลาคม 2555 จัดอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.ตาก เขต 1จำนวน 80 คน และวิทยากรผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ต จำนวน 15 คน
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 จัดอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 111 คน วันที่ 29 ตุลาคม 2555 จัดอบรมให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านตาก, อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า จำนวน 81 คน
วันที่ 30 ตุลาคม 2555 จัดอบรมให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองตาก จำนวน 51 คน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน, ครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ครูและผู้บริหารสังกัดเทศบาล จำนวน 32 คน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นทั้ง 4 วัน จำนวน 370 คน

โฆษณา

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ประกาศผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

      นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดำเนินการสรรหาครูภาษาไทย ที่มีผลงานดีเด่น โดยคัดเลือกครูในสังกัดภาครัฐ เขตพื้นที่ละ ๓ คน และสังกัดภาคเอกชนในจังหวัด ๑ คน รวมเสนอเขตละไม่เกิน ๔ คน เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้คณะอนุกรรมการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เป็นผู้ประเมินคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน ๕๐ คน เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นั้น
      บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ได้พิจารณาการสรรหา ครูภาษาไทยดีเด่นฯ เรียบร้อยแล้ว มีครูภาษาไทยได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ได้แก่
๑. นางมยุรี สิทธิกัน ครูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต ๑
๒. นางสาวพิมพ์ใจ ปันพรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สพป.ตาก เขต ๑
๓. นางสาวอุทัยวรรณ ภู่คง ครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต ๓๘
๔. นางสีมัย ชุมดวง ครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย เอกชน
      คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ประกาศผล การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ประกาศผล การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ นั้น
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เหมาะสมได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ดังนี้
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑. นางมยุรี สิทธิกัน ครูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป.ตาก เขต ๑
๒. นางสาวจงรักษ์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต ๑
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นายกอบกุล คมเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า สพป.ตาก เขต ๑
ประเภทผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน