สพป.ตากเขต 1 เรียกครูผู้ช่วยเพิ่มอีก 5 ราย

This slideshow requires JavaScript.

*****นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จาการสอบขึ้นบัญชีไว้ ประจำปี 2555 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา จาก 2 วิชาเอก ดังนี้
*****กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้สอบได้ลำดับที่ 2 – 4 คือ นางสาวเฟื่องฟ้า ฉันทจิตปรีชา นายนาวิน พูลสวัสดิ์ และ นายโอฬาร เลี่ยมขาว
*****กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้สอบได้ลำดับที่ 2 – 3 คือ นางสาวจิตรลัดดา เย็นจิตร และนางสาวแก้วใจ เทพสิงห์
*****สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำหลักฐาน เอกสาร ตามที่กำหนด ไปรายงานตัวและเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว อาคารทักษิเณ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในบริเวณศาลากลางจังหวัดตาก สำหรับผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังไม่ได้

โฆษณา

สพป.ตาก เขต 1 ประกาศผลสอบครู ปี 2555และเรียกบรรจุครู 2 อัตรา

สพป.ตาก เขต 1 ประกาศผลสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี 2555 และเรียกบรรจุ จำนวน 2 อัตรา
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยแยกตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย มีผู้สมัครสอบ จำนวน 50 คน มีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 9 คน
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 343 คน มีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 69 คน
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 45 คน (ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์)
ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงเรียกผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 2 อัตรา จาก 2 วิชาเอก ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 คือ นางสาวกานดา รู้เกณฑ์
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 คือ นางพิกุล แสนพลอ่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำหลักฐาน เอกสารตามที่กำหนด ไปรายงานตัวในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 09.00 น. ที่ ห้องประชุม ดอกเสี้ยว อาคารทักษิเณ สพป.ตาก เขต 1และเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ เวลา 09.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 1กลุ่มบริหารงานบุคคล http://www.takesa1.go.th

สพป.ตาก เ ขต 1 จัดประกวดร้องเพลงรายการ Towards Asean community singing contest

This slideshow requires JavaScript.

สพป.ตาก เ ขต 1 จัดประกวดร้องเพลงรายการ Towards Asean community singing contest
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะจัดประกวดร้องเพลงสากล เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงไทยเดิม และเพลงสตริง ในรายการ Towards Asean community singing contest ประจำปี 2555 ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และสืบทอดประเพณีไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ บริษัทเทสโกโลตัส สาขาตาก
สำหรับนักเรียนที่จะร่วมประกวดร้องเพลงในครั้งนี้จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป