แห่สมัครครูผู้ช่วยสพป.ตาก เขต1จำนวน 438 คน มาสอบ 385 คน

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

สพป.ตาก เขต 1 สอบครูผู้ช่วย สมัครไว้จำนวน 438 คน มาสอบ 385 คน
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2555 โดยมีผู้มาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 438 คน จาก 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 50 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 343 คน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน45คนนั้น
โดยการสอบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ปรากฎว่ามีผู้ขาดสอบจำนวนทั้งสิ้น 53 คนและ มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 385 คน แยกตามกลุ่มวิชาเอก ดังนี้ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 42 คน ภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 307 คน และกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 36 คน
ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งนายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2และนายปรีชา พืชเนาวรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัยเขต 2 เป็นกรรมการกำกับดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยทุกขั้นตอนการสอบครูผู้ช่วยของ สพป.ตาก เขต 1ในครั้งนี้ และการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการสอบครั้งนี้ใช้ข้อสอบจากส่วนกลางโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นผู้ออกข้อสอบในครั้งนี้ทั้งภาค ก.และ ภาค ข. ส่วนการสอบภาค ค.หรือสัมภาษณ์นั้น ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการช่วยเหลือกันทางคะแนนสัมภาษณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 สามารถดูผลการสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ http://www.takesa1.go.th ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

โฆษณา

สพป.ตาก เขต 1รายงานผลการรับสมัครครูผู้ช่วย ประจำปี 2555

This slideshow requires JavaScript.

สพป.ตาก เขต 1 รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 จำนวน 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2554 นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มีสรุปผลการรับสมัคร ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย มีผู้สมัคร จำนวน 50 คน
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีผู้สมัคร จำนวน 343 คน
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ มีผู้สมัคร จำนวน 45 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 438 คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2555 สอบภาค ก. วันที่ 23 มิถุนายน 2555 สอบภาค ข. วันที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ สนามสอบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ทุกขั้นตอน และขออย่าได้หลงเชื่อบุคคลใดๆ ที่แอบอ้างจะช่วยเหลือให้สอบได้ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หากพบเห็นผู้ใดกล่าวอ้างจะให้ความช่วยเหลือ หรือวิ่งเต้นผู้มีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการสอบ หรือพบเห็นกรณีทุจริตใดๆ ให้แจ้งข้อมูล เบาะแส โดยตรงที่ 081 8016072 หรือ 087 9871421

สพป.ตาก เขต 1 เปิดสอบครูผู้ช่วย 3 กลุ่มวิชาเอก

This slideshow requires JavaScript.

สพป.ตาก เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 จำนวน 3 กลุ่มวิชาเอก
นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีมติให้ดำเนินสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 โดยจะรับสมัครเพื่อสอบแข่งขัน จำนวน 3 กลุ่มวิชาเอกๆละ 1 อัตรา คือกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ มีกำหนดการสอบแข่งขัน ดังนี้
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2555
รับสมัครสอบแข่งขัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) วันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม ดอกเสี้ยว อาคารทักษิเณ สพป.ตาก เขต 1 ในบริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2555 สำหรับสถานที่สอบจะแจ้ง ให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบภาค ก. วันที่ 23 มิถุนายน 2555 สอบภาค ข. วันที่ 24 มิถุนายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ทุกขั้นตอน และขออย่าได้หลงเชื่อบุคคลใดๆ ที่แอบอ้างจะช่วยเหลือให้สอบได้ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หากพบเห็นผู้ใดกล่าวอ้างจะให้ความช่วยเหลือ หรือวิ่งเต้นผู้มีอำนาจให้ความช่วยเหลือในการสอบ หรือพบเห็นกรณีทุจริตใดๆ ขอแจ้งข้อมูล เบาะแส โดยตรงที่ 081 18016072 และ 087 9871421
สพป.ตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน