รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ในงานวันครู ประจำปี 2555

รางวัลระดับจังหวัด
รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี 2555
1. โครงการ “ตามรอยพระเกียรติครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี 2555 ระดับจังหวัด ของจังหวัดตาก ได้แก่
นายประสิทธิ์ อินทฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 0818887344

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2554
พัฒนาชีวิตครู ได้พิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางนวลอนงค์ ม่วงมิตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 055892650
รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. รางวัลครูดีในดวงใจ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนโดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยในระดับเขตพื้นที่การศึกษามีผู้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจดังนี้
1. ระดับปฐมวัย นางอุไรวรรณ กันดา ครู โรงเรียนวังหวายวิทยาคม
2. ระดับปฐมศึกษา นางอัญชนา เกตุกลมเกลา ครู โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายนรินฤทธิ์ เถินบุรินทร์ ครู โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
สำหรับ นายนรินทร์ฤทธิ์ เถินบุรินทร์ ครู โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ซึ่งในวันนี้ได้เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

2. รางวัลมูลนิธิ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี
มูลนิธิ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี ได้พิจารณาให้รางวัลสนับสนุนส่งเสริมขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ให้กับบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นางเตือนใจ สนปี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางเยาวเรศ บัวทอง โรงเรียนอนุบาลตาก
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสตร์ ได้แก่ นายนรินทร์ฤทธิ์ เถินบุรินทร์ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นางสุมัชญา จะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลตาก

3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ได้พิจารณาคัดเลือกครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 10 กลุ่มสาระประจำปี 2554 ดังนี้
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ได้แก่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น นางจำลอง ใจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น นางสุภัทรา ป้าดีเหนือ โรงเรียนอนุบาลตาก
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น นางรัชนีกร เครืออยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น นางเตือนใจ สนปี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น นางเยาวเรศ บัวทอง โรงเรียนอนุบาลตาก
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น นางสุมัชญา จะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลตาก

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น น.ส.นันทิยา แจ่มวงศ์อินทร์ โรงเรียนตากกวง
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางศิรินยา ชาติบุตร โรงเรียนตากกวง
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น นายบัณฑิต ปันทัน โรงเรียนตากกวง
4. กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยีดีเด่น นายนิคม คงมี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

4.รางวัลหนึ่งแสนครูดี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ดังนี้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภท วิชาชีพครู ได้แก่
1 นายศุภกฤต บุญจินนา โรงเรียนอนุบาลตาก
2 นางมยุรี ศิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก
6 นางสาววราภรณ์ ตุ้นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตาก
7 นางสาวประทุม โม้พวง โรงเรียนอนุบาลตาก
3 นางรัชนีกร เครืออยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก
4 นางสุมัชญา จะวรรณะ โรงเรียนอนุบาลตาก
5 นางสุภัทรา ป้าดีเหนือ โรงเรียนอนุบาลตาก
8 นางจำลอง ใจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก
9 นางราตรี ศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก
10 นางสายทอง เวียงศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก
11 นางนิติมา บุญมา โรงเรียนอนุบาลตาก
12 นางคำแปง มูลวงษ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
13 นางกรองทอง ดำนิล โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
14 นายปฏิภาณ ภู่พุกก์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
15 นางพรวรีย์ ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
16 นางรุ่งฟ้า ปานแดง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
17 นางอารีย์ ชำนิเขตรการณ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
18 นางเตือนใจ สนปี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
19 นางปัทมา อุมวะนะ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
20 นางเรณู จุฑาคุปต์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
21 นางสาววรรณา นาคแก้ว โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
22 นางวัลยา สายสด โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
23 นางดาวรุ่ง ขุขันธิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
24 นางสาวนงลักษณ์ วงษ์ชัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
26 นางสาววานิช จารุภาค โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
27 นางสิริลักษณ์ มาภรณ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
28 นางกัญญารัตน์ ยุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านวังม่วง
29 นางศุภิสรา อยู่ระหัด โรงเรียนบ้านโป่งแดง
30 นางสาวขนิษฐา สกุลวา โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
31 นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
32 นางสาวเตือนใจ ทองดี โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง
33 นางบุญแถม อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
34 นางสายพิมพ์ แสนพรม โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
35 นางนฤมล คำปิวทา โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ
36 นางสมคิด อินทรเกษม โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ
37 นางกมลวรรณ รุ่งระวี โรงเรียนบ้านมูเซอ
ผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภท วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
1 นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก
2 นางอัญชัญ ครุธแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
3 นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
4 นางสาวจตุรพร มหาภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก

ผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภท ผู้บริหารการศึกษา
1 นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1

ผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภท ศึกษานิเทศก์
1. นายอภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่
1. นางสาวลัดดาวัลย์ นิลพันธ์ ครู โรงเรียนพลูหลวง(วัดโคกพลู)

4. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้พิจารณามอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยมีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
2. นายกิตติ อินจินา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ตากเขต 1

5. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติฯ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตาก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2553 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทครูผู้สอน
1. นางสาวอัมพร แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม
ประเภทผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา
1. นางสมใจ เอื้อรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
2. นายประจวบ จันทร์จิตร์ พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประเภทผู้สนับสนุนทางการศึกษา
1. นายชะลอ เขียวจันทร์ ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านลานเต็ง

รางวัลส้วมสุขสันต์สู่การเรียนรู้คู่ชุมชน ประจำปี 2554
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส้วมสุขสันต์สู่การเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา และพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน 4 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และสวยงาม โดยมีโรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสามเงา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านฉลอม
โรงเรียนขนาดกลาง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองร่ม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
โรงเรียนขนาดใหญ่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม

รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ปี 2555

1.นายไพศาล ปันแดน รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ระดับเหรียญทอง
2.นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช ผอ.ร.ร.อนุบาลตาก ระดับเหรียญทอง
3.นายประจบ ขวัญมั่น ผอ.ร.ร.น้ำดิบพิทยาคม ระดับเหรียญทอง
4.นางสิริกัญญา ธรรมชาติ ครู ร.ร.อนุบาลบ้านท่าปุย ระดับเหรียญทอง
5.นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ตาก เขต 1 ระดับเหรียญทอง
6.นางสุมัชชา จะวรรณะ ครู ร.ร.อนุบาลตาก ระดับเหรียญเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา