ตากเขต1 จัดงาน”ตาก1รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน”

นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กำหนดจัดงาน “ตาก 1 รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์” “เด็กตากสดใส ใฝ่ใจคุณธรรม ภูมิปัญญาเลิศล้ำ ก้าวนำสู่อาเซียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนำเสนอผลงานที่เกิดจากความสามารถบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน ผลการดำเนินงานครู ผลการเรียนรู้และความสามารถของนักเรียน ครู และ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสังคมได้เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นของตนเองให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  โดยมีกำหนดจัดงานแต่ละอำเภอ   1 วัน 1 คืน  ดังนี้

อำเภอเมืองตาก  วันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อำเภอบ้านตาก   วันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา

อำเภอสามเงา     วันที่ 27 มีนาคม 2555  ณ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์

อำเภอวังเจ้า       วันที่ 20 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า

ในงานชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ผลงานครู นักเรียน โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแสดงของนักเรียนด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ลานสานฝัน  การแสดงด้านอื่นๆ เช่นเกี่ยวกับภูมิปัญญา ละคร การแสดงเกี่ยวกับ ASEAN การประชันยอดเด็กเมืองตาก เวทีคนเก่ง เช่น การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ  กิจกรรมวิถีคนกล้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าชมงาน “ตาก 1 รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์” ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

โฆษณา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 ที่มีผลงานดีเด่น

บุคคลเกียรติยศ

๑.      นายนรินทร์  เถินบุรินทร์  ครูโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา อำเภอบ้านตาก

 • ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ระดับ สพฐ.

๒.     นายประสิทธิ์  อินทฉิม  ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา อำเภอบ้านตาก

 • ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๕ ระดับ สพป.ตาก เขต๑

๓.     นางนพรัตน์  อ่อนนุ่ม ครูโรงเรียนศรีวิทยา อำเภอบ้านตาก

 • รางวัลหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  รางวัลสร้างเสริมคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๔

๔.     นางมยุรี  ศิริยานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก

 • ครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔

๕.     นางสาวณิชกานต์  พาลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ตาก เขต ๑

 • ข้าราชการ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๔  ระดับจังหวัด

๖.      ทีมกระบี่กระบองโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม อำเภอวังเจ้า

 • ชนะเลิศจากการแข่งขันกระบี่กระบองกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ

    ๗.เด็กหญิง  จิตรลดา  วงศ์จันทรวิรัช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลตาก

 • โล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๔

       ๘.นายสุทัศน์  เอี่ยมสืบทับ ข้าราชการครูบำนาญ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชน         บ้านวังหิน

 • จิตอาสาสอนนักเรียน ป.๕ ป.๖ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

      ๙.นายประสงค์  เข็มพล  ครูโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม อำเภอวังเจ้า

 • ครูสอนดี พ.ศ.2554

  This slideshow requires JavaScript.

 

 

นักเรียน สพป.ตาก เขต 1 ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61

นายภิรมย์  นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61     สุดยอดเด็กไทย  ก้าวล้ำ  สู่ผู้นำอาเซียน ระหว่าง 25-27 มกราคม 2555 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ในการนี้มีนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1      เข้าแข่งขัน และได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้            

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-6 ร.ร.อนุบาลตาก ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง

 ละครคุณธรรม ม.1-6 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ลำดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง

 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-6 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ลำดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง

 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เด็กออทิสติก) ร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ลำดับที่ 2       ระดับเหรียญทอง

 สภานักเรียน ป.1-6 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ลำดับที่ 11 ระดับเหรียญทอง

 เรียงความและ คัดลายมือ ม.1-3 ร.ร.บ้านตากประถมวิทยา ลำดับที่ 9 ระดับเหรียญเงิน

 การแข่งขันเครื่องร่อน (บินนาน) ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ (ได้เข้าร่วมการแข่งขัน)

 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-6 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ลำดับที่ 6 ระดับเหรียญทอง

 เดี่ยวดนตรีไทยจะเข้ ม.1-6 ร.ร.อนุบาลตาก รองชนะเลิศลำดับ 2 ระดับเหรียญทอง

 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข  ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ลำดับที่ 4 ระดับเหรียญทอง

 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ป.1-6 ชาย ร.ร.บ้านตากประถมวิทยา                         ลำดับที่ 12   (ได้เข้าร่วมการแข่งขัน)

 เล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย ร.ร.เซนฟรังต์ซิสเซเวียร์มัธโนทัย ลำดับที่ 9 ระดับเหรียญทอง

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนดังกล่าว ที่สร้างผลงานด้วยความรู้ ความสามารถและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยงาน โรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และประชนทั่วไป

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.