นักเรียน สพป.ตากเขต 1คว้า 104 เหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64

DSC_0203สพป.ตากเขต 1 ได้รับรางวัล 104 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่

นายสุทิน  แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น

ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะและเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 และได้ตัวแทนสพป.ตากเขต 1 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 214 กิจกรรม และส่งผลให้ได้รับรางวัล 104 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง เข้าร่วม 16 กิจกรรม   ในจำนวนเหรียญทองดังกล่าว ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ณ เมืองทองธานีระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558  จำนวน 10 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ป.1-ป.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ  โรงเรียนอนุบาลตาก

2.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง

3.การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศ   อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยพลู

5.การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3                  วัดชัยชนะสงคราม

6.การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1                     โรงเรียนบ้านโป่งแดง

7.การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

8.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

9.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1- ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2       โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

10.การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผลงานความสำเร็จ ในความสามารถของนักเรียนที่ได้รับรางวัลและได้เข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาคเหนือ รวมทั้งที่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับชาติ ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

นักเรียน สพป.ตากเขต 1 คว้า 99 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ได้เข้าแข่งขันระดับประเทศ 18 รายการ

นักเรียน สพป.ตากเขต 1 คว้า 99 เหรียญทอง 56 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง
DSC_0340งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ได้เข้าแข่งขันระดับประเทศ 18 รายการ
นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 215 รายการ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 เพื่อ คัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนด้านวิชาการ ศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้ว ปรากฏว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ได้รับเหรียญทอง จำนวน 99 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 56 รายการ เหรียญทองแดง จำนวน 24 รายการ และได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 รายการ รวมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 196 รายการ โดยในที่นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รายการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รายการ รวม 18 รายการซึ่งจะเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศอีกต่อไป
สำหรับรางวัล 18 รายการที่เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1 – ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
3.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1กิตติขจร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รายการ ได้แก่
1.การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
2.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55
3.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้ายบ่อไม้หว้า
4.การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโสมง
5.การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1
6.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รายการ ได้แก่
1.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
2.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
3.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก
4.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองสัก
5.การแข่งขันทำขนมช่อมวง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก
6.การแข่งขันทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
7.การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 กิตติขจร
8.การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
9.การแข่งขันการทำอาหารประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันและขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนที่ได้รางวัลดังกล่าวมาด้วยด้วยความรู้ความสามารถ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง

รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2556

ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า การดำเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ กำหนดให้คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่คุรุสภากำหนด เพื่อรับรางวัล ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ผลการพิจารณามีผลงานวัตกรรมของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพจำนวน ๓ ผลงาน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดังนี้

๑. การอ่าน การคิด สะท้อนชีวิตเด็กดีมีความรู้ โรงเรียนอนุบาลตาก
๒. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยสื่อนวัตกรรมอาเซียนศึกษา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
๓. หนังสือนิทานคำคล้องจองของนักเรียนปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย

ทั้งนี้ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดสรรระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามรายชื่อที่ประกาศ จะส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสา เพื่อรับการประเมินผลงานนวัตกรรมระดับประเทศต่อไป

สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 18 ราย

นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะเรียกบรรจุครูตำแหน่งครูผู้ช่วย จากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 18 ราย โดยมีรายชื่อ ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวภัทรพร การะแบก นางสาวสาธิยา ลำดับ และ นายเอกภักดิ์ ยินดีผล
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวนิภาพร บุษบง
กลุ่มวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 12 ราย ได้แก่ นางสาวนิตยา ทองจิตติ นางธมลวรรณ ตะคุณนะ นางสาวสุรินธร ตาสี นางสาวรัชนีกร ใจยา นางวารินทร์ คำตา นางสาวจิตราภรณ์ เทพพรมวงค์ นายอมร ชื่นบางบ้า นางสาวจิดาภา ทองโตนด นางสาวยุพิน เย็นจุรีย์ นางสุนิภา คำภิระแปง นางมุกข์ดา ทานันท์ และ นางสาวปรียาภรณ์ สะสม
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางกัลยา โอดเฮิง และ นางณัฐณิชา ยิ้มแย้ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว นำเอกสาร หลักฐาน ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว อาคารทักษิเณ ชั้น 3 สพป.ตากเขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าได้สละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

สพป.ตากเขต 1 ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖

นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สมกับเป็นปูชนียบุคคลและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เหมาะสมได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ดังนี้
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑. นางรุ่งนภา จินดาสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต ๑
๒. นางภาวินี มงคล ครูโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต ๑
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต ๓๘
ประเภทผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ สพป.ตาก เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

นักเรียน สพป.ตากเขต 1 คว้ารางวัล 10 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งสพป.ตากเขต 1ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 20 กิจกรรม นั้น
บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ปรากฏว่านักเรียนสังกัด สพป.ตากเขต 1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง10 เหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน 5 เหรียญเงิน ระดับเหรียญทองแดง 1 เหรียญทองแดง ได้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 รายการ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ รองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 3 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่
1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
ร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
3. การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลตาก
4. การอ่าน ป.4-ป.6 ร.ร.อนุบาลตาก
5. ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านป่ายางตะวันตก
6. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
7. รางวัลชนะเลิศ จะเข้ ป.1-ป.6 ร.ร.อนุบาลตาก
8. การแข่งแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ร.ร.น้ำดิบพิทยาคม
9. การแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ป.4.ป.6 ร.ร.ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
10. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รางวัลระดับเหรียญเงิน 5 รายการ ได้แก่
1.ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
2.ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ร.ร.หมู่บ้านตัวอย่าง
3.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านน้ำด้วน
4.ระนาดเอก ม.1-ม.3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
5. ชนะเลิศ การแข่งขันภาษาต่างประเทศ Multi Skill Competition ม.1-ม.3
ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 1 รายการได้แก่ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
รางวัลระดับเข้าร่วม 4 รายการ ได้แก่
1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 ร.ร.บ้านหนองปลาไหล
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคำคม ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านดงลาน
3.ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
4.รองชนะเสิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ขอแสดงความยินดีกับคณะ ครูนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล มาด้วยความรู้ความสามารถ อย่างภาคภูมิใจ ทุ่มเทและ เสียสละในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

นักเรียน สพป. ตากเขต ๑ ได้รับรางวัล ๘๒ เหรียญทอง ๖๔ เหรียญเงิน ๓๔ เหรียญทองแดงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากลาง สมโภชเชียงใหม่ ๗00 ปี จังหวัดเชียงใหม่นั้น ในครั้งนี้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน ๑๙๔ รายการ
บัดนี้ได้สิ้นสุดการแข่งขันแล้ว ปรากฏว่านักเรียนสังกัด สพป.ตากเขต ๑ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ๘๒ เหรียญ รางวัลระดับเหรียญเงิน ๖๔ เหรียญ ระดับเหรียญทองแดง ๓๔ เหรียญ ได้เข้าร่วมแข่งขัน ๑๔ กิจกรรม และมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศที่เมืองทองธานีต่อไป จำนวน ๒0 รายการ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
เดี่ยวระนาดเอก ม.๑-๓ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๑-๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
Multi Skil Competition ม.๑-๓ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-๖ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การเล่านิทาน เด็กพิการเรียนร่วม (บกพร่องทางร่างกาย) โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การอ่าน ป.๔ – ๖ โรงเรียนอนุบาลตาก
ฆ้องวงใหญ่ ม.๑-๓ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
ขลุ่ยเพียงออ ป.๑-๖ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.๑-๖ ชาย โรงเรียนบ้านน้ำด้วน
ขับร้องเพลงสากล ม.๑-๓ หญิง โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างgiugiupo
A Math ป.๑-๖ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
จักสานไม้ไผ่ ม.๑-๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖ โรงเรียนอนุบาลตาก
เดี่ยวจะเข้ ป.๑-๖ โรงเรียนอนุบาลตาก
การแปรรูปอาหาร ม.๑-๓ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
การทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทเส้น) – หวาน(ขนมไทย) ป.๔-๖ โรงเรียนขุนห้วยตาก พัฒนาศึกษา
ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.๑-๓ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คำคม ม.๑-๓ โรงเรียนบ้านดงลาน
Spelling Bee ม.๑-๓ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน